Skip to content Skip to footer

مزیت مطلق

وقتی شرکتی در تولید یا ارائه محصولی ویژه، از شرکت‌های مشابه خود در بازار بهتر عمل می‌کند یا خدمات بیشتر و بهتری ارائه می‌دهد در مفهوم اقتصادی گفته می‌شود که این شرکت «مزیت مطلق» دارد.