Skip to content Skip to footer

آلت کوین

به هر ارز دیجیتال به جز بیت‌کوین، آلت‌کوین می‌گویند؛ درواقع به ارزهای دیجیتالی که جایگزین بیت‌کوین می‌شوند، آلت‌کوین گفته می‌شود.