Skip to content Skip to footer

مبادلات اتمی

یکی از امکانات قرارداد هوشمند است. این ویژگی امکان مبادله یک ارز دیجیتال با ارز دیجیتالی دیگر را بدون هیچ واسطه متمرکزی مانند صرافی‌ها، فراهم می‌کند.