Skip to content Skip to footer

بازار خرسی

به روند نزولی در بازار گفته می‌شود. چه در بازارهای سنتی و چه در بازارهای دیجیتال این اصطلاح نمایانگر بازار ریزشی یا نزولی است.