Skip to content Skip to footer

بلو‌‌ک

بلوک فایلی رایانه‌ای است که داده‌های تراکنش در آن ذخیره می‌شود. بلوک‌ها را می‌توان در یک توالی خطی مرتب کرد و از این توالی یک بلاکچین تشکیل می‌شود.