Skip to content Skip to footer

نقطه سربسر

نقطه‌ای که در آن ارزش یا سود یک پروژه برابر با کل مخارج انجام‌شده برای همان پروژه می‌شود. به طور مختصر BEP گفته می‌شود.