Skip to content Skip to footer

شکست

زمانی که قیمت یک دارایی خط مقاومت یا حمایت را بشکند و خارج از الگو و محدوده تثبیت خود شود.