Skip to content Skip to footer

بازار گاوی

روند صعودی بازار را گاوی می‌نامند. این اصطلاح نه ‌فقط در بازار ارزهای دیجیتال بلکه در دیگر بازارهای سنتی نیز استفاده می‌شود و در مقابل اصطلاح بازار خرسی قرار دارد.