Skip to content Skip to footer

نمودار شمعی

نموداری نمایی است که وضعیت قیمت را در نقاط شروع، پایان، صعود و نزول در یک دوره زمانی معین نشان می‌دهد.