Skip to content Skip to footer

مقاوم در برابر سانسور

یکی از ویژگی‌های یک ارز دیجیتال است که در برابر هر تغییری در تراکنش‌های موجود از سوی یک نهاد مرکزی مقاومت می‌کند.