Skip to content Skip to footer

سرمایه در گردش

مقداری تقریبی از یک ارز دیجیتال که در دست عموم مردم قرار دارد و در بازار در حال گردش است.