Skip to content Skip to footer

برنامه غیرمتمرکز

اپلیکیشن‌هایی که به جای یک رایانه مرکزی بر روی شبکه‌ای (همتا به همتا) P2P از رایانه‌ها اجرا می‌شوند. به‌این‌ترتیب این اپلیکیشن از سوی یک نهاد مرکزی کنترل نمی‌شود و در سراسر اینترنت به‌صورت غیرمتمرکز قابل‌اجراست. از عبارت Decentralized Application گرفته شده است.