Skip to content Skip to footer

حذف از لیست (دیلیست)

به حذف یک رمزارز و دارایی از لیست ارزهای قابل معامله در یک صرافی گفته می‌شود. این اتفاق یا به درخواست تیم آن پروژه و یا به تصمیم خود صرافی رخ می‌دهد.