Skip to content Skip to footer

سختی

این اصطلاح در حوزه ارزهای دیجیتال، میزان سختی شبکه برای استخراج یک بلوک را نشان می‌دهد.