Skip to content Skip to footer

تنوع سازی

به توزیع سرمایه در دارایی‌های مختلف گفته می‌شود. این کار معادل قرار ندادن تخم‌مرغ‌ها در یک سبد است. هدف اصلی تنوع سازی کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است.