Skip to content Skip to footer

دو بار خرج شدن

به خرج کردن بیش از یک‌بار ارزهای دیجیتال گفته می‌شود. این اختلال اغلب به خاطر حمله ۵۱% به شبکه ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد.