Skip to content Skip to footer

تحلیل بنیادین

یکی از روش‌های تحلیل بازار سرمایه و پیش‌بینی قیمت‌هاست. در این روش اطلاعات یک پروژه مانند تیم آن، سود و درامد بررسی‌شده تا ارزش ذاتی آن برآورد شود.