Skip to content Skip to footer

هارد کَپ

به سقف نهایی‌ مد نظر فروش یک پروژه در عرضه اولیه یا رویدادهای مشابه هارد کپ گفته می‌شود. زمانی که ارزش سکه‌های فروخته‌شده به هارد کَپ تعیین شده برسد، عرضه متوقف خواهد شد.