Skip to content Skip to footer

مارجین ایزوله

حساب‌های مارجین به دو حالت Cross و Isolated تقسیم می‌شوند. در حالت Isolated به هر پوزیشن مقداری مارجین اختصاص داده خواهد شد و معامله‌گر در صورت لیکوئید شدن به همان مقدار تعیین‌شده در هر پوزیشن ضرر می‌کند. درنتیجه تمام دارایی حساب معامله‌گر لیکوئید یا صفر نخواهد شد. این در حالی است که در مارجین به حالت Crossشما ممکن است تا آخرین ذره دارایی‌تان ضرر کنید.