Skip to content Skip to footer

دفتر کل توزیع‌شده

یک دفتر یا یک فایل رایانه‌ای دیجیتال است، که در آن تراکنش‌های مالی ردیابی و ثبت می‌شود.