Skip to content Skip to footer

مومنتوم بازار

به تمایل یک بازار برای حفظ حرکت قیمت در جهت صعودی یا نزولی در مدت‌زمانی مشخص گفته می‌شود.