Skip to content Skip to footer

چند امضایی

به کیف پول‌هایی که برای انجام تراکنش به اجازه دو یا چند نفر نیاز دارند، گفته می‌شود.