Skip to content Skip to footer

برون زنجیره

به تراکنش‌هایی که خارج از یک شبکه خاص بلاکچین صورت می‌گیرند، گفته می‌شود. ممکن است این تراکنش ها بعداً گزارش شوند یا قبل از ارسال به زنجیره اصلی با یکدیگر دسته بندی شوند.