Skip to content Skip to footer

مدیریت منفعل

یکی از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است که شاخصی از قبل تعیین‌شده را دنبال می‌کند و به نوسانات کوتاه مدت بازار وابسته نیست.