Skip to content Skip to footer

طرح پانزی

نوعی کلاهبرداری که در آن از افراد بسیاری برای سرمایه‌گذاری تقلبی پول دریافت می‌شودو از پول سرمایه‌گذاران جدید به سرمایه‌گذاران قدیمی سود وعده داده‌ شده را پرداخت می‌کنند.