Skip to content Skip to footer

اثبات سهام

یکی از الگوریتم‌های اجماع که در آن میزان پاداش فرد تأییدکننده به تعداد سکه‌ای بستگی دارد که در شبکه گرو گذاشته است. به صورت خلاصه POS نوشته می‌شود.