Skip to content Skip to footer

احساسات

نظر کلی یک جامعه در رابطه با یک ارز دیجیتال یا حس سرمایه‌گذاران نسبت به یک بازار مالی خاص Sentiment نامیده می‌شود.