Skip to content Skip to footer

ضریب شارپ

ضریبی که سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان از آن برای ارزیابی بازده بالقوه سرمایه‌گذاری (ROI) استفاده می‌کنند. در این ضریب مقیاس‌های ضرر و سود در کنار هم بررسی می‌شود.