Skip to content Skip to footer

قرارداد هوشمند

پروتکلی اتوماتیک در بستر بلاکچین ست که امکان اجرای قرارداد بدون نظارت و دخالت شخص سوم در آن امکان‌پذیر خواهد بود.