Skip to content Skip to footer

سفارش بردار

فردی که از سفارش‌های موجود در بازار انتخاب کرده و با آن‌ها معامله می‌کند.