Skip to content Skip to footer

عرضه کل

به مجموع ارزهای در گردش و قفل شده گفته می‌شود.