Skip to content Skip to footer

کد تایید

کدی که برای اطمینان یافتن از هویت شخص به دستگاهی دیگر از طریق SMS یا Email ارسال می‌شود. از این روش برای احراز هویت دوعاملی استفاده می‌شود.