Skip to content Skip to footer

حجم

به میزان واحدهای یک دارایی که در زمانی معین تغییر کرده‌اند، گفته می‌شود.