Skip to content Skip to footer

لیست سفید

لیستی که در آن برای افراد قابل‌اعتماد، برخی برنامه‌های رایانه‌ای ، یا آدرس‌های ارزهای دیجیتال در رابطه با یک خدمات یا رویداد، دسترسی تعریف می‌شود.